Dozór techniczny podnośników

WARTO WIEDZIEĆ - DŹWIGNIKI

Urządzenia transportu bliskiego (UTB) w tym podesty ruchome, żurawie hydrauliczne, urządzenia techniczne, dźwigniki, wózki jezdniowe, podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia zostały zakwalifikowane do grupy urządzeń mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.  W związku z powyższym podlegają dozorowi technicznemu. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym z wyjątkiem urządzeń zwolnionych z tego obowiązku mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego (Ustawa z dn. 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym Dz. U. Nr. 122 poz. 1321 Rozdział 2 art.14 ust.1). Praca urządzeniami niedopuszczonym do eksploatacji przez UDT podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności (Ustawa z dn. 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym Dz. U. Nr. 122 poz. 1321 Rozdział 5 art. 63 ust.  1 oraz art. 220 § 144 K.K). Ponadto: obowiązkowo maszyny używane będące już w eksploatacji a nabyte lub wyprodukowane bez CE przed 1 stycznia 2003r. powinny być w terminie do 1 stycznia 2006r. dostosowane do minimalnych wymagań dotyczących maszyn Nowa Dyrektywa ,,Narzędziowa’’ 2009/104/WE wcześniejsza 89/655/EWG wprowadzona do prawa polskiego. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy Dz. U. Nr. 191 poz. 1596. Wychodząc naprzeciw tym wszystkim przepisom nasza firma zajmuje się nie tylko wyposażeniem warsztatów (sprzedażą,  montażem i serwisem) urządzeń nowych i używanych, ale też weryfikacją urządzeń (dźwigników) pod kątem najczęściej występujących zagrożeń i dostosowaniem ich do minimalnych wymagań (jeśli to możliwe) wynikających z Nowej Dyrektywy ,,Narzędziowej’’. W naszym kraju, w naszej rzeczywistości często z przyczyn ekonomicznych w zakładach i warsztatach praca odbywa się na urządzeniach (dźwignikach) 10-20 letnich – często starszych, niezgłoszonych w UDT (ponieważ użytkownik nie wie jak przejść całą procedurę legalizującą) a będących jeszcze w dobrym stanie technicznym. My zajmujemy się identyfikacją, przygotowaniem dokumentacji i dźwigników do przeprowadzenia badania przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację przez UDT. Posiadamy serwis, części, narzędzia i wiedzę jak to wszystko wykonać.A wtedy praca na takich urządzeniach staje się zalegalizowana a tym samym bezpieczniejsza.

Eugeniusz Pogorzelski

 

loga-dystrybutorzy